زموږ د فابریکې ودانۍ

1.company-building

د شرکت دفتر

2.company-office

د کار پلورنځی

3.work-shop

د تولید کرښه

4.production-line

د ازمونې ماشین

5.testing-machine

د تولید توکي

6.production devices

د محصول ازمونه

7.product-testing

د محصول ازمونه

8.product-warehouse